Tarafsızlık, Bağımsızlık, Dürüstlük ve Gizlilik Beyanı

Periyodik Muayene Hizmetleri Tic.Ltd.Şti iş güvenliği ve ergonomi konularında teknik ve bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm, test ve kontrolleri yaparak raporlandırmak, ilgili mevzuatlar doğrultusunda uzmanlık alanı kapsamına giren ölçüm, test muayene hizmetini geçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

  • PMH Yönetim Kurulu üyelerinin çalışanlarına periyodik kontrol ve muayene hizmeti öncesinde, sırasında ve sonrasında hiçbir baskı, telkin ve tavsiyede bulunmayacağını,  
  • Ölçüm, test, muayene, denetim ve belgelendirme işlemlerinde görev alan personelin kendi inisiyatifleri, bilgi birikimi ve deneyimleri kapsamında karar vermelerini, bu konudaki çalışmalarını bağımsız ve tarafsız olarak yürütecekleri bir ortam sağlamayı taahhüt eder.
  • PMH bünyesinde kontrol, ölçüm, test, denetim işlemlerini yürüten teknik ve idari her düzeydeki yöneticilerin denetimi yapılan kuruluş ile tasarım, imalat, tedarik, montaj, satın alma, temsilcilik vb. konularda hiçbir ilişkisinin olmadığını sağlamayı taahhüt eder.
  • PMH’nin yönetici ve personeli muayene  faaliyeti ve sonuçlarından yarar elde edecek kişi ve grupların mali teşviklerinden bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüreceğini sağlamayı taahhüt eder.
  • PMH ve tüm çalışanları muayene hizmetleri faaliyetleri ile ilgili olarak kararların ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyette bulunmaz.
  • PMH’in hizmetlerine bütün ilgili taraflar eşit olarak erişebilir ve yararlanabilir. PMH bu konuda gereksiz mali külfet yaratmayacağını taahhaüt eder.
  • PMH periyodik kontrol ve muayene hizmetleri talep eden mevcut ve potansiyel tüm firmalara eşit uzaklıktadır. Periyodik kontrol ve muayene hizmetleri ilgili PMH prosedürlerine göre yapılır.
PMH periyodik kontrol ve muayene hizmetleri faaliyetlerinde bağımsız, tarafsız, dürüstlük ve gizlilik içerisinde davranacağını beyan eder.
PMH Yönetim Kurulu